Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Internationale naturbeskyttelsesområder


Sidst opdateret: 28.2.17

Internationale naturbeskyttelsesområder.

Internationale naturbeskyttelsesområder er områder, der er udpeget af EU for at beskytte dyre-, plantearter og naturtyper. De internationale naturbeskyttelsesområder er en samlet betegnelse for fuglebeskyttelses-, habitat- og ramsarområder, hvor ramsarområderne alle er sammenfaldende med fuglebeskyttelsesområder. Fuglebeskyttelses- og habitatområder kaldes samlet for Natura 2000-områder.

I Danmark er der i alt udpeget 252 Natura 2000-områder, og i alt er 17,7 % af det danske søterritorium udpeget som Natura 2000-områder. De arter og naturtyper, som beskyttes i et Natura 2000-område betegnes som områdets udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget er forskelligt for de enkelte Natura 2000-områder.

Natura 2000-områder i relation til kystdirektoratets afgørelser

Ved ansøgning om kystbeskyttelse eller anlæg på søterritoriet i eller i nærheden af et Natura 2000-område skal Kystdirektoratet sikre sig, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på områdets udpegningsgrundlag.

Kystdirektoratet begynder med at lave en screening på baggrund af ansøgers oplysninger, for at vurdere om Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag vil blive påvirket væsentligt af projektet. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige til at lave en fyldestgørende screening, kan Kystdirektoratet bede om flere oplysninger for at kunne vurdere projektets mulige påvirkning.

I forbindelse med vores screening høres andre berørte myndigheder. Vurderer Kystdirektoratet, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på områdets udpegningsgrundlag, fortsættes den videre sagsbehandling.

Hvis Kystdirektoratet ikke kan udelukke, at det pågældende projekt vil have en væsentlig påvirkning på områdets udpegningsgrundlag, skal der laves en konsekvensvurdering, der skal klarlægge projektets påvirkning på udpegningsgrundlaget.

Ansøger sørger for, at konsekvensvurderingen bliver uarbejdet og betaler udgifterne hertil. Hvis konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke har en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget, fortsættes den videre sagsbehandling. Viser konsekvensvurderingen derimod, at projektet har en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget, gives der afslag på ansøgningen.
 
Du kan downloade en pjece med kort information om Natura 2000 og bilag IV arter her:
 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark