Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Klitfredningslinjen


Sidst opdateret: 19.3.19
Formålet med klitfredningslinjen er at bevare de danske kystområder så uberørte som muligt og sikre de store natur- og landskabsværdier, der er knyttet til kystzonen. Klitfredningslinjen varetager i vidt omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men klitfredningen har yderligere til formål at bekæmpe og forebygge sandflugt. Klik for mere information om strandbeskyttelseslinjen.

Hvor går klitfredningslinjen?

Klitfredede arealer findes næsten udelukkende ved Jyllands kyster mod Skagerrak og Vesterhavet. Her danner de et næsten sammenhængende bælte, der strækker sig fra Skagen til Blåvandshuk og Skallingen og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og Rømø.

Klitfredningslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten og i bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Linjen er registreret i matriklen og er noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme. Miljø- og fødevareministeren kan dog udstrække klitfredningen til at omfatte arealer indtil 500 m fra strandbreddens inderste grænse, hvis der konstateres akutte sandflugtsproblemer i området. Desuden kan der inddrages yderligere arealer under klitfredning enten efter ejerens begæring, eller hvis ejeren ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse af sandflugt eller om begrænsning i anvendelsen af arealet.
Grænserne for klitfredning bliver revideret løbende, når det skønnes påkrævet af hensyn til bl.a. ændringer i klitternes karakter eller udstrækning og risikoen for sandflugt som følge af arealernes benyttelse. Klitfredningslinjen er afmærket i terrænet.

Se, hvor klitfredningslinjen går

arealinformation kan du se, om din bolig ligger inden for klitfredningslinjen. Det kan du se ved at åbne siden og herefter klikke på "Værktøjer" oppe i højre hjørne. Herefter dukker der en topmenu op, hvor man skal vælge "Lagkatalog". I toppen af den boks, der åbner, kan man fremsøge "Klitfredningsslinjen". Vent herefter på at kortet opdaterer, inden den pågældende adresse kan fremsøges under "Søge og finde" fanen i toppen af siden. Arealer - f.eks. på tilvækstkyster - kan dog være omfattet af klitfredning, selv om det ikke fremgår af kortet. Kontakt Kystdirektoratet, hvis du er i tvivl.

Hvilke regler gælder?


Strandbeskyttelse og klitfredning gennem tiderne

Bestemmelsen om retten til færdsel langs kysterne er skrevet ind i den første naturfredningslov fra 1917, mens bestemmelsen om strandbeskyttelseslinjen siden 1937 har været indeholdt i naturfredningsloven, nu naturbeskyttelsesloven. Strandbeskyttelsen indebar et forbud imod byggeri imellem vandkanten og 100 meter ind i landet. Klitfredningen har udgangspunkt i sandflugtslovgivningen, der allerede var udmøntet i en lov i 1867. Her var formålet at undgå eller bekæmpe sandflugt. I 1992 blev denne bestemmelse en del af naturbeskyttelsesloven og fik dermed tilsvarende strandbeskyttelseslinjen tillige til formål at sikre natur- og landskabsværdier.

Strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen er senest blevet udvidet efter beslutning i 1999 fra 100 meter til 300 meter. For at give mere rum til friluftsliv og turisme langs kysterne vedtog Folketinget i 2017 en lempelse af naturbeskyttelsesloven. Se eventuelt faktaark om ændringerne.

Dispensation fra klitfredningslinjen

Det er som udgangspunkt forbudt at lave indgreb i og på arealer, som er omfattet af klitfredningslinjen. Der gives kun dispensation fra klitfredningslinjen i ganske særlige tilfælde.
Du kan ansøge om en dispensation fra klitfredningslinjen via vores elektroniske ansøgningsskema.
 
Bestemmelserne er gennem alle årene blevet administreret meget restriktivt. 
 
Enkelte undtagelser - du må gerne:
 
 • Udføre almindelig mindre vedligeholdelse på bygninger
 • Udskifte vinduer med nye i samme størrelse og udformning
 • Udskifte tage med et nyt tilsvarende, hvis bygningshøjden ikke øges
 • Plante i lovligt etablerede haver*, hvis de er etableret før 1. januar 1968

*Definition på lovligt etablerede haver inden for klitfredningslinjen

Inden for klitfredningslinjen anses en have for lovlig etableret, såfremt den opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Haven er etableret før 1. januar 1968
 • Haven er beliggende i den udvidede klitfredningszone, dvs. mellem 100 og 300 meter beskyttelseslinjen og var eksisterende, før den udvidede zone trådte i kraft i det pågældende amt (i perioden 2000-2003), dvs. før arealerne blev omfattet af klitfredning
 • Haven er etableret på baggrund af en dispensation

Det er i alle tre tilfælde en forudsætning, at arealet kontinuerligt er opretholdt som have.

BEMÆRK: Det kan være svært selv at afgøre, om en have inden for klitfredningslinjen anses for at være lovligt etableret. Kontakt Kystdirektoratet, hvis du er i tvivl.

Du må ikke:

 • Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger
 • Opstille camping- eller skurvogne
 • Opsætte hegn, master, stativer, skilte m.m.
 • Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten
 • Plante træer og buske m.v.
 • Bygge terrasser eller trapper
 • Udstykke eller foretage arealoverførsel, så der opstår nye skel
 • Henlægge haveaffald o.lign.

For jordbruget gælder særlige regler:
 • Landbrugsmæssig drift på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt er tilladt, bortset fra tilplantning og afgræsning
 • Efter nærmere godkendelse af placering og ydre udformning må der normalt opføres erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger, på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet
 • Genplantning er tilladt på arealer, som er tilplantet før 1. august 1994
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark