Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Klitfredningslinjen


Sidst opdateret: 23.3.17
Formålet med klitfredningslinjen er at bevare de danske kystområder så uberørte som muligt og sikre de store natur- og landskabsværdier, der er knyttet til kystzonen. Klitfredningslinjen varetager i vidt omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men klitfredningen har yderligere til formål at bekæmpe og forebygge sandflugt. Klik for mere information om strandbeskyttelseslinjen.

Hvor går klitfredningslinjen?

Klitfredede arealer findes næsten udelukkende ved Jyllands kyster mod Skagerrak og Vesterhavet. Her danner de et næsten sammenhængende bælte, der strækker sig fra Skagen til Blåvandshuk og Skallingen og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og Rømø.

Klitfredningslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten og i bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Linjen er registreret i matriklen og er noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme. Miljø- og fødevareministeren kan dog udstrække klitfredningen til at omfatte arealer indtil 500 m fra strandbreddens inderste grænse, hvis der konstateres akutte sandflugtsproblemer i området. Desuden kan der inddrages yderligere arealer under klitfredning enten efter ejerens begæring, eller hvis ejeren ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse af sandflugt eller om begrænsning i anvendelsen af arealet.
Grænserne for klitfredning bliver revideret løbende, når det skønnes påkrævet af hensyn til bl.a. ændringer i klitternes karakter eller udstrækning og risikoen for sandflugt som følge af arealernes benyttelse. Klitfredningslinjen er afmærket i terrænet.

Der arbejdes på at lempe visse regler for klitfredet areal med ikrafttræden juli 2017

Bemærk, at regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 9. juni 2016 har indgået en aftale om "Et Danmark i bedre balance". På baggrund af aftalen har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning den 19. september 2016 sendt Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse i offentlig høring med henblik på ikrafttræden i juli 2017. Se høringsmaterialet her.

Se, hvor klitfredningslinjen går

Danmarks Miljøportal har kortmaterialet "arealinformation", hvor du ved at klikke på "Bygge- og Beskyttelseslinjer (GST) / Klitfredning kan zoome ind på kortet og se, hvor klitfredningslinjen løber på din ejendom.

Hvilke regler gælder?

Naturbeskyttelsesloven rummer bestemmelser om klitfredning.
De klitfredede arealer (klitfredningslinjen) administreres af Kystdirektoratet.

Lovgivning


Vejledninger

Dispensation fra klitfredningslinjen

Det er som udgangspunkt forbudt at lave indgreb i og på arealer, som er omfattet af klitfredningslinjen. Der gives kun dispensation fra klitfredningslinjen i ganske særlige tilfælde. Ønsker du at ansøge om dispensation, skal du søge her hos Kystdirektoratet.  
 
Bestemmelserne er gennem alle årene blevet administreret meget strengt. 
 
For eksempel må du ikke:
 • Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger
 • Opstille camping- eller skurvogne
 • Opsætte hegn, master, stativer, skilte m.m.
 • Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten
 • Plante træer og buske m.v.
 • Bygge terrasser eller trapper
 • Udstykke eller foretage arealoverførsel, så der opstår nye skel
 • Henlægge haveaffald o.lign.

Enkelte undtagelser - du må gerne:
 • Udføre almindelig mindre vedligeholdelse på bygninger
 • Udskifte vinduer med nye i samme størrelse og udformning
 • Udskifte tage med et nyt tilsvarende, hvis bygningshøjden ikke øges
 • Plante i eksisterende haver, hvis de er etableret før 1. januar 1968

For jordbruget gælder særlige regler:
 • Landbrugsmæssig drift på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt er tilladt, bortset fra tilplantning og afgræsning
 • Efter nærmere godkendelse af placering og ydre udformning må der normalt opføres erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger, på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet
 • Genplantning er tilladt på arealer, som er tilplantet før 1. august 1994
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark