Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kommuner inden for strandbeskyttelseslinjen


Sidst opdateret: 24.4.18

Naturbeskyttelseslovens forbud imod at ændre tilstanden inden for arealer, der er omfattet af strandbeskyttelse, gælder også for kommunale bygninger, anlæg og projekter. Der dispenseres dog ofte til kommunale aktiviteter. Endvidere er en række aktiviteter undtaget fra forbuddet imod tilstandsændringer og må udføres uden dispensation. De vigtigste tilfælde beskrives nedenfor.

Fra juni 2017 er naturbeskyttelsesloven ændret for blandt andet at give kommunerne bedre muligheder for at understøtte friluftsliv og turisme særligt på havne, men i nogle tilfælde også langs kysterne. Endvidere kan en kommune senest den 1. juni 2018 ansøge Kystdirektoratet om at ophæve eller reducere strandbeskyttelseslinjen på og ved havne.

En kommune må gerne:

udføre mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger, såsom malearbejde og udskiftning af facadedele

fjerne buske, træer og bygninger, hvis det kan ske uden terrænændring og det ikke strider imod anden lovgivning

etablere, udvide og ændre havneanlæg - se mere

etablere en række mindre anlæg og faciliteter til brug for besøgende på havnen og forskellige klubber, foreninger og institutioner, efter nærmere regler, på havnearealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål - se mere

udføre kystbeskyttelse, når der på forhånd er indhentet tilladelse hertil efter kystbeskyttelsesloven, som led i kystbeskyttelse af flere ejendomme langs kysten

 

En kommune skal ansøge om og kan måske få dispensation til:

midlertidige arrangementer og aktiviteter som et cirkus, en teltlejr, en koncert eller et sportsarrangement

mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og fremme af turismen, når det drejer sig om offentlige eller almene formål som f.eks. borde- og bænkesæt, informationstavler, toiletbygninger og stier - se mere 

træfortove og lignende på strande med mange besøgende, for at skabe øget tilgængelighed til kysten

infrastrukturelle anlæg, herunder ændringer og forbedringer af en offentlig vej

opførelse af ny bebyggelse til hospitaler, skoler og lignende institutioner på den side af den eksisterende bebyggelse

nødvendige tilstandsændringer for at realisere en lokalplan om udbygning med vindmøller


Der kan ansøges om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen via Kystdirektoratets elektroniske ansøgningsskema.

Øvrige bemærkninger
Kystdirektoratet kan i nogle tilfælde dispensere til mindre faciliteter langs stranden til klubber, foreninger og institutioner som f.eks. omklædningsfaciliteter, skure til opbevaring af udstyr, bålhytter og lignende, når arealet er omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af et nærmere bestemt antal bygninger og anlæg.

 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark