Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystteknik og udviklingsprogram 2010 til 2013


Sidst opdateret: 6.8.14
Kystdirektoratet har samlet et udviklingsprogram, Strategisk udvikling for "kystteknik og klimatilpasning" for årene 2010 til 2013 (tidligere kaldet Research and Development, R & D).

Vi håber med programmet at kunne bidrage på vigtige områder indenfor kystteknik og klimatilpasning i samarbejde med danske og udenlandske myndigheder og forskningsinstitutioner.

Kystdirektoratet har gennem de seneste mange år haft flerårige udviklingsprogrammer. Programmerne har sikret en struktureret, stringent og målrettet udvikling ind i en større og mere langsigtet sammenhæng, som har kunnet afpasses Kystdirektoratets udviklingsbehov og samfundets efterspørgsel efter ny viden.

De opnåede resultater har haft stor betydning for rådgivningen om kystforhold bredt i samfundet og været med til at kvalificere debatter og beslutninger.

De er ligeledes vigtige brikker i sikringen af, at Kystdirektoratet fortsat varetager sine opgaver med teknisk set optimerede og kost effektive metoder.

Resultaterne fra de tidligere programmer er løbende blevet publiceret på Kystdirektoratets hjemmeside, hvor man også fremover, vil kunne finde resultaterne af de ny projekter.
Kort fortalt er de kommende års projekter bygget op af en række enkeltprojekter, som i hovedtræk omhandler:

Bringing Land And Sea Together – BLAST
BLAST er et EU Interreg IVB Nordsø program. Pro­jektet vil udvikle en basis for at sammensætte sø og land data, har­monisere kortdata, integrere mari­tim infor­mation, udvikle og demonstrere planlæg­nings- og visualiserings­værktøj og udvikle et GIS-baseret beslut­ningsstøt­tesystem til integreret kystzone forvaltning.

Projektet gennemføres i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Norwe­gian Coastal Admini­stration, Region Flandern, British Geolo­gical Survey, Hjørring Kommune, Aalborg Uni­versitet, Kort- og Matrikelstyrelsen, T-kartor, Kristianssand Kommune og Lolland Kommune og løber fra 1. oktober 2009-30. september 2012.

Undersøgelse af Thyborøn Kanal og den vestlige del af Limfjorden

Projektets formål er at belyse virkning­erne af de æn­dringer, der er sket med Thyborøn Kanal de sidste 50 år samt belyse virk­ning­en af de ændringer, der forven­tes at ske de næste 50 år. Projektet forventes at løbe frem til 2011.

VVM mv. for Vestkysten

Kystdirektoratet har med rapporten ”VVM notat – oversigt over Kystdirek­toratets VVM aktiviteter på søterritoriet” fra 2009 samlet op på de samlede akti­viteter på dette om­rå­de. Der er med rapporten lagt et godt fundament for en analyse af Kystdirek­tora­tets ­aktiviteter på Vestkysten.

Derfor skal der lægges en plan for, hvad der, set i lyset af de allerede gen­nemførte analyser og undersøgelser, skal gennem­føres, for at få vurderet virkningen på mil­jøet af Kystdirek­toratets aktiviteter. Be­slut­tede pro­ces­ser og undersøgelser forventes gennemført fra 2011.

COADAPT

Projektet vil udvikle nye metoder til beskyt­telse mod oversvømmelse og erosion og vil omfatte følgende delprojekter: 
 1. Studier af relevante fysiske processer ved kysterne
 2. Udvikling af et nyt klassifikationssystem for for­skel­lige typer af kyster
 3. Udvikling af nye teknikker til kysbeskyttelse mod oversvømmelse og erosion
 4. Udvikling af forbedrede modeller til be­skri­velse af forhold på kyster, blandt andet udvik­lingen af hav­bunden om­kring konstruktioner og efter fodring med sand, samt de detalje­rede forhold omkring gennembrud af en klitrække og over­svøm­melse af bag­landet
 5. Udarbejdelse af en ny udgave af en håndbog om planlægning og admini­stra­tion omkring kystlinjer, den såkaldte Shoreline Management Guidelines. Den nye udgave vil inkludere effekten af klima­for­andringer
Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Hydraulisk Institut og Geografisk Institut og løber frem til 2013.

Design guidelines for fodringer

Optimering og effektivi­sering af fodrings­indsatsen på den centrale del af den jyske vestkyst. Ved hjælp af fodringer og analyser af tidligere fodringer og pej­ling­er udarbejdes design guidelines for fodringer. Projektet forløber i peri­oden 2010 til 2013.

Projekt vedr. sikring af fordringssand til fremtidens vestkystfodring

Formålet med projektet er i tide, at sikre sandressour­cer til de nuværende samt fremtidens forøgede kystfodringer fra havområder, hvor miljøpåvirk­ning­erne vil være minimale og kystsik­ker­heden ikke påvir­kes. Undersøgelsen forløber over 2010 og 2011.

Bunddyrsundersøgelse

Formålet med undersøgelsen er at foretage en kvanti­fice­ring af de effekter, sandfodring har på det kystnære miljø. Projektet afslut­tes i 2010.

Stormflod

Brud på Juvrediget
Brud på Juvrediget
Stormflodsvarsling er et udviklingsarbejde med hen­blik på at udvikle bedre beslut­nings­­værktøjer i forbin­delse med vurde­ringer og evakueringer. Projektet afsluttes i 2010.

Klimaprojekter

Der vil i de kommende år fortsat være et stort behov for at videreudvikle væsentlige områder såsom beslut­ningsstøtte­værktøjer i relation til tilpasning til klima­foran­dring­erne. Projekterne vil blive yderligere aktua­liseret af de erfaringer, som bl.a. gen­nem­førelsen af oversvøm­mel­sesdirektivet vil føre med sig, herunder den store synlig­gørelse af hvilke områder, som er truet og de deraf følgende problematikker.Projekterne vil naturligt berøre:
 • Beslutningsstøtte­værktøjer (bedre værdi­sætning, forbedring af risiko­analyse)
 • Erosionsatlas for de danske kyster for at kunne understøtte rådgivning og vurdere behov for kystbeskyt­telse og planlæg­ningszoner
 • Udvikling af flerlinjet og multifunkt­ionel kyst­beskyttelse bl.a. på bag­grund af resultaterne fra ComCoast projektet
 • Bølgestatistikker for de Indre Kyster til brug for planlægning (baseret på Farvands­model­lens resultater)
 • Visualisering af effekt af klima­æn­dringer og betyd­ning af klimatil­pasning
 • Udvikling af shallow water laser­scan­ning til de Indre Kyster for at kunne udvide den na­tio­nale højde­model med bathymetri i planlæg­nings- og design øjemed
 • Fremtidens kystråstof – sand. Hvor er det, og hvordan skaffes det? Udviklingen indenfor en række af disse om­råder vil være styret af den kommende dagsorden for klima­tilpasning og udbyttet/­læring af projekter såsom COADAPT og BLAST, hvorfor egentlige projekter med for­del kan formes og lanceres i løbet af de kom­mende år.

Samlet set vil Kystdirektoratet med udviklingsprogrammet i de kommende år sætte fokus på:

 • Udvikling indenfor klima og klimatilpasning
 • Fortsat effektivisering af kystbeskyttelse på den jyske vestkyst
 • Rådgivning af miljøministeren
Kystdirektoratet vil gennem en engageret og professionel indsats gøre en forskel!

Få yderligere oplysninger hos Kystdirektoratet:
Per Sørensen, kystteknisk chef, 2149 7743 el. pso@kyst.dk
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark