Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Nedlukning af tørrefelterne


Sidst opdateret: 8.2.18
Esbjerg Havns lejere er nu rykket ind på pladsen, hvor der tidligere var tørrefelter. Der er opført en stor hal på arealet til brug for vindmølleindustrien. Kystdirektoratets eneste opgave er fremadrettet at afholde 1- og 5-års eftersyn for at sikre, at entreprenørens arbejde er udført efter forskrifterne.
På billedet fra den 22. januar 2018 ses den opførte hal til venstre.  Vindmølledelene midt i billedet er placeret, hvor de tidligere tørrefelter lå.
På billedet fra den 22. januar 2018 ses den opførte hal til venstre. Vindmølledelene midt i billedet er placeret, hvor de tidligere tørrefelter lå.

Den 12. oktober 2017 godkendte Miljøstyrelsen, at tørrefelterne, Sirus Havnedepot, er nedlukket efter forskrifterne, og at depotet kan overgå til passiv tilstand. Med passiv tilstand vil de nedlukkede tørrefelter overgå til at være en grund, der er kortlagt i henhold til jordforureningsloven.

Den 21.juli 2017 foretog Miljøstyrelsen tilsyn af nedlukningen og slutafdækningen. Styrelsen havde ingen bemærkninger, hvorfor der blev søgt om at området kunne overgå til passiv tilstand.

Kystdirektoratets entreprenør afleverede tørrefelterne den 16. maj 2017. Du kan se, hvordan Esbjerg Havn blev 11 fodboldbaner større i TV-indslaget fra TV Syd.

Det sidste lag køres på det tidligere tørrefelt

I april 2017 startede etableringen af det øverste lag for alvor. Området vil blive dækket af 50 cm tykt lag af norsk stabilgrus. Det 50 cm tykke lag skal sikre, at de tunge maskiner, der skal flytte vindmølleelementer (huse,vinger og tårne), kan køre på arealet.

Det afsluttende lag med norsk stabilgrus etableres.
Det afsluttende lag med norsk stabilgrus etableres.

I slutningen af februar 2017 var cementstabiliseringen helt færdig og entreprenøren arbejder nu med at etablere dræn.

Efter at cementstabiliseringen løbende er afsluttet i de enkelte felter, er der etableret dræn så overfladevandet kan løbe væk. Det underliggende cementstabliserede lag er nemlig så tæt, at vandet ikke kan trænge igennem, hvilket medfører at der ikke udvaskes stoffer fra det deponerede sediment.

Cementstabilisering af tørrefelt

I medio maj 2016 startede cementstabiliseringen og fortsætter indtil marts 2017. Området vil løbende blive dækket med norsk stabilgrus.

På billedet ses cementstabiliseringsmaskinen i arbejde. Maskinen kører på det allerede stabiliserede område.
På billedet ses cementstabiliseringsmaskinen i arbejde. Maskinen kører på det allerede stabiliserede område.

Den 4. december 2015 er der skrevet kontrakt med M.J. Erikson A/S om cementstabilisering af tørrefelterne.

Maskinerne arbejder med at flytte sediment i tørrefelterne
Maskinerne arbejder med at flytte sediment i tørrefelterne

I marts og april 2016 foretages der cementstabilisering af prøvefelt for at fastlægge, hvor meget cement der skal tilsættes, så overfladen bliver lige så fast, som det øvrige havneareal.

Primo januar 2016 startede entreprenøren med at flytte sediment fra felt 4 til de øvrige felter.

Ved udgangen af 2015 ser området således ud (NIRAS 2015)
Ved udgangen af 2015 ser området således ud (NIRAS 2015)

Kystdirektoratet oprenser gennemsnitlig ca. ½ mio. m3 havnesediment fra Esbjerg Havn om året. I de sidste 10 år er ca. 10 % af det oprensede havnesediment blevet deponeret på land på grund af et for højt indhold af især TBT (Tributyltin), som hovedsageligt kommer fra skibsmalinger, jf. Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 632/2001 (Miljøstyrelsen, 2001).

For den del af havnesedimentet, som ikke kunne klappes (dvs. tilbageføres til Vadehavet), fordi sedimentet indeholdt for store koncentrationer af forurenende stoffer, er det pågældende sediment oplagt i eksisterende tørrefelter. Der er fire tørrefelter og et mellemdepot på Esbjerg Havn, som på nuværende tidspunkt indeholder ca. 177.000 m3afvandet havnesediment.

Kystdirektoratet har fået en miljøgodkendelse til omdannelse af eksisterende tørrefelter til et havnesedimentdepot. Depotet skal alene anvendes til deponering af det allerede opgravede havnesediment fra Esbjerg Havn placeret i tørrefelterne i perioden 2006-2013. Samtidig ansøges om nedlukning af depotet, efterbehandling og efterfølgende overgang til passiv tilstand. Herefter vil området overgå til havneareal. Tilladelsen kan ses under Filer i menuen til højere.

Du vil kunne følge med i arbejdet her på siden.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark