Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Oversigt


Sidst opdateret: 23.2.17

Vesterhavets til tider ret så voldsomme kræfter er den primære grund til, at betonen på bunkerne løsnes og flækker af, så jernarmeringen efterfølgende bliver blotlagt og ruster. Bølgernes anslag og frostsprængninger ved vintertide har altså over de seneste 70 år været så hårde ved de bunkers, der ligger i vandet eller tæt derpå, at de nu er så forvitrede og farlige, at de bør fjernes.

Ved projektets opstart registrerede Kystdirektoratet alle bunkers ud fra tidligere optegnelser, luftfotos og to køreture langs det aktuelle område fra Vigsø i nord til Blåvand i syd. Herefter er de blevet inddelt i kategorier alt efter placering og tilstand.

Bunkers opdelt i tre kategorier

Kategori 1
Kategori 1
Kategori 1 er de bunkers, der er i så dårlig tilstand, at de udgør en fare for badende og andre, der opholder sig i nærheden af dem. De er oftest placeret i havet eller tæt på havstokken.
Kategori 2
Kategori 2
Kategori 2 er de bunkers, der er i en sådan tilstand, at de inden for en kortere årrække vil erodere så meget, at de bliver til fare for badende eller andre gæster. Ofte ligger de lidt længere oppe på stranden.
Kategori 3
Kategori 3
Kategori 3 er de bunkers, som ligger længere tilbage i klitterne, og som ikke ser ud til at udgør en umiddelbar fare for besøgende ved dem.
BEMÆRK! Rydningen er ingen garanti for, at alle farlige bunkers efterfølgende er fjernet. Det er derfor stadig op til besøgende på Vestkysten at være opmærksomme på eventuelle farlige bunkers på stranden eller i vandet.

Oversigtskort over bunkers, der skal fjernes

Kortet herunder viser de enkelte områder med bunkers, og de røde felter angiver de oversigtskort, hvorpå de enkelte udpegede bunkers er placeret. Disse kort kan downloades som pdf-filer i menuen 'Filer', og de er inddelt efter et stednavn i området.

På kortene er angivet de bunkers, vi som udgangspunkt fjerner og de adgangsveje, der vil blive brugt af entreprenørerne.

Der kan altså blive tale om omprioriteringer, og der kan også dukke tildækkede og uregistrerede bunkers op på den meget dynamiske kyst, som så evt. vil indgå i projektet.

Derfor vil kortene over hele projektet løbende blive opdateret, hvis der er ændringer, og de vil få påført opdateringsdatoen.

Se detailkort over de enkelte markerede områder.

Kulturarv bliver bevaret

Ud af de ca. 600 registrerede bunkers på Vestkysten er omkring 120 udpeget til at blive fjernet.

I processen med udpegningen har Kystdirektoatet været i dialog med museer, private interesserede og Kulturstyrelsen om hvilke bunkers, der af hensyn til kulturarv ikke bør fjernes. Det er på ingen måde hensigten at fjerne bunkers, der ikke udgør nogen fare for badende.

Langt de fleste af de udpegede bunkers er indenfor kategori 1 - altså stærkt eroderede bunkers med strittende armeringsjern, og der vil heller ikke være tale om at fjerne hele samlede stillinger som eksempelvis ved Vigsø nord for Hanstholm.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark