Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Oversvømmelsesdirektivet


Sidst opdateret: 17.5.18

Implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv

Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse) blev udarbejdet og vedtaget på baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002. Disse oversvømmelser var ikke alene årsag til store materielle skader og økonomiske tab på mindst 25 mia. euro, men kostede også over 700 menneskeliv.

Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen. EU-landene har vurderet, at dette formål nås ved at udarbejde risikostyringsplaner, der fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab. Direktivet sigter mod oversvømmelser, der har karakter af nationale katastrofer med væsentlige skadelige konsekvenser for et stort antal mennesker.

Når hvert EU-medlemsland foretager en vurdering af risikoen for sådanne ekstreme oversvømmelser, giver det mulighed for at reducere risikoen for de negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.
Hvilke værdier og hvor er der risiko for oversvømmelse
Hvilke værdier og hvor er der risiko for oversvømmelse

Oversvømmelsesdirektivet er opdelt i tre plantrin:

  • 1. Plantrin (2009-2011): Vurdering og udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller, hvor en sådan må anses for sandsynlig.
  • 2. Plantrin (2012-2013): Udarbejdelse af kort over faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i de udpegede risikoområder.
  • 3. Plantrin (2014-2015): Udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder.
Gennemførelsen af direktivet bygger på vandrammedirektivets (direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets politiske foranstaltninger) inddeling i vanddistrikter. 

Inddelingen af Danmark i fire vanddistrikter og 23 hovedvandsoplande fremgår af figuren herunder.

Direktivet implementeres gennem samarbejde

I Danmark implementeres direktivet i et samarbejde mellem Miljøministeriet ved Naturstyrelsen (oversvømmelser fra vandløb og søer) og Transportministeriet ved Kystdirektoratet (oversvømmelser fra havet og fjorde).

De to første plantrin varetages af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, mens det er kommunernes ansvar at udarbejde risikostyringsplaner i tredje plantrin.

Det tredje plantrin er en del af en 6-årig planperiode. Det betyder, at de ansvarlige myndigheder hvert sjette år skal revurdere og ajourføre henholdsvis vurdering, udpegning, kort og planer. 
Fællesrapporten, høringsnotaterne og yderligere oplysninger om oversvømmelsesdirektivet kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside.
 
Derudover er et elektronisk Danmarkskort med forskellige temalag tilgængelig på http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_oversvoemmelsesdirektiv
 
Eventuelle spørgsmål vedr. implementering af oversvømmelsesdirektivet kan rettes til kysttekniker Kaija Jumppanen Andersen, tlf: 20 82 21 80.                                           I samarbejde med:
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark