Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Praksis ved ansøgning om skråningsbeskyttelse i form af sandbuffer med bagstopper


Sidst opdateret: 10.5.17

Etablering af en ny stenkastning forudsætter, at der er et særligt behov

Særligt behov betyder, at et eller flere huse skal være i akut nedstyrtningsfare, som følge af erosion fra havet.

  • For sandkyster: Faren er som udgangspunkt tilstede, hvis afstanden fra huset til skrænttoppen er mindre end 2 gange den maksimale akutte erosion.

  • For Moræne/kohæsive kyster: Faren er som udgangspunkt tilstede, hvis tilbagerykningen af skræntfoden svarende til 2 gange den maksimale akutte erosion, giver anledning til et geoteknisk brud, som når ind til huset.

Kystbeskyttelseslovens hensyn

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse om kystbeskyttelse skal vi varetage en række hensyn, jf. § 1 i kystbeskyttelsesloven:


1) Behovet for kystbeskyttelse,
2) økonomiske hensyn,
3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet,
4) kystlandskabets bevarelse og genopretning,
5) naturens frie udfoldelse,
6) rekreativ udnyttelse af kysten,
7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og
8) andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse. 

Et afgørende hensyn er, om der er et behov for at kystbeskytte. Blandt hensynene er endvidere Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet, hvilket bl.a. betyder, at der i vurderingen lægges vægt på, at kystbeskyttelsen ikke må have væsentlige negative konsekvenser, herunder anlæggets indvirkning på nabostrækninger. Økonomiske hensyn betyder, at den totale pris for erosionsbeskyttelse er mindre end eller i samme størrelsesorden, som værdien af det beskyttede.

Når der etableres en stenkastning, hindres erosion af skrænten. Dette har konsekvenser både lige uden for og nedstrøms stenkastningen. Årsagen er, at det samlede kystprofil stadig vil eroderes og rykke ind mod land, og med tiden vil stranden forsvinde foran skråningsbeskyttelsen, idet sedimentkilden nu er fastholdt af sten. Det betyder også, at strækningen nedstrøms ikke får sediment, hvilket skaber læsideerosion.

Den negative effekt kan der kun kompenseres for ved aktiv kystbeskyttelse, dvs. sandfodring, som stopper kysttilbagerykningen.
Det vil sige, at en ny etableret stenkastning udelukkende skal fungere som en bagstopper og dermed skal kombineres med en sandbuffer foran. Stenkastningen skal derfor til en hver tid være sanddækket, og der skal foretages en kompenserende fodring ud for sandbufferen. For at reducere mulige randeffekter, skal sandbufferen og kompensationsfodringen føres ud over den strækning, hvor der ansøges om kystbeskyttelse. Det gælder især for korte strækninger.

I forhold til randeffekterne skal det tages i betragtning, hvor hårdt strækningen er påvirket af bølger. Hvis strækningen er hårdt påvirket, vil en kort fodring miste relativt mere sand til nabostrækningerne, end hvis stækningen ikke er så hårdt påvirket. Der skal derfor tages hensyn til bølgepåvirkningen, når en nødvendig fodringsstrækning fastlægges.

Begrundelsen for at etablere en sandbuffer er dels, at det er afgørende at opretholde den lokale skræntdynamik og naturens frie udfoldelse på stedet. I forbindelse med akut erosion, vil sandbufferen således sikre, at der kan ske en naturlig frigivelse af sediment, og at der derfor ikke sker en negativ påvirkning,

Visuelt vil en sandbuffer med bagstopper i mange tilfælde endvidere synes mindre indgribende i kystlandskabet, idet forholdene opretholdes så naturlige som mulige.

Størrelsen af sandbufferen skal som udgangspunkt svare til en sandmængde, som alene vil kunne give den ønskede sikkerhed mod nedstyrtningsfare. Set i forhold til en 3-5 årig periode er sandbufferen som udgangspunkt 2 gange den maksimale akutte erosionsmængde.

Begrundelse for, at der herudover skal ske en kompensationsfodring er, at der i forhold til den kroniske erosion, der foregår på stedet, skal kompenseres for den mængde sand, der eroderes i kystprofilet. Der skal således til enhver tid kunne frigives materiale til den naturlige sedimentransport langs kysten, uden at dette i princippet forringer sandbufferen. Herved sikres, at sandbufferen opretholdes, og at stenkastningen kan modstå både kronisk erosion og imod 2 gange den maksimale akutte erosion.

Dette er afgørende i forhold til, at der fortsat vil ske erosion foran en stenkastning alene. Sandbufferen og den kompenserende fodring vil således sikre, at der ikke sker en uddybning af strandplanet foran anlægget og herved, at der ikke vil ske en underminering af stenkastningen, så denne falder sammen.
 
Ved at opretholde en strand foran anlægget sikres ligeledes den rekreative udnyttelse og passage langs kysten. Endeligt er en sandbuffer og kompenserende fodring nødvendig af hensyn til at forbygge en negativ påvirkning på nabostrækninger.

Her finder du en beregningsmodel for udregning af sandmængder.

Renovering af eksisterende stenkastninger

Ved renovering af en eksisterende stenkastning skal der foretages en kompenserende fodring for det sediment, som hele skråningsbeskyttelsen hindrer, bliver tilført nedstrøms kyst. Dette skal igen ske over en længere strækning end stenkastningen af hensyn til randeffekter.

Vilkår i en tilladelse

Der vil i en tilladelse til en sandbuffer med bagstopper blive stillet krav om sandmængden i bufferen, kompensationsfodringen samt dokumentation for, at disse vilkår overholdes.

Kystdirektoratet vejleder gerne mht. kvantificering af mængder af den kompenserende sandmængde, samt sandbufferen og størrelse af sten i bagstopperen.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark