Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Praksis ved ansøgning om stenkastning i form af sandbuffer med bagstopper


Sidst opdateret: 29.10.18

Etablering af stenkastning forudsætter, at denne vil reducere en risiko for kystnedbrydning. Denne kystbeskyttelse må dog ikke have skadevirkninger for naboerne.

Reduktion af en risiko defineres ved, at der er sandsynlighed for en negativ hændelse (kystnedbrydning) med potentielle følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v.

Der vil kunne stilles vilkår om, at stenkastningen tildækkes af hensyn til de negative påvirkninger på nabostrækningerne og naturen.

Kystbeskyttelseslovens hensyn

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. § 1 i kystbeskyttelsesloven:

"Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

  1. Behovet for kystbeskyttelse.
  2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a.
  3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  4. Rekreativ udnyttelse af kysten.
  5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
  6. Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse"

Et hensyn er blandt andet kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske- og natur- og miljømæssige kvalitet, hvilket blandt andet betyder, at der i vurderingen lægges vægt på, at kystbeskyttelsen ikke må have væsentlige negative konsekvenser, herunder anlæggets indvirkning på nabostrækninger.

Når der etableres en stenkastning, hindres erosion af skrænten. Dette har konsekvenser både lige udenfor og nedstrøms for stenkastningen. Årsagen er, at det samlede kystprofil stadig vil eroderes og rykke ind mod land, og med tiden vil stranden forsvinde foran stenkastningen, idet sedimentkilden (sand/ral) nu er fastholdt af sten. Det betyder også, at strækningen nedstrøms ikke får sediment, hvilket skaber læsideerosion, så stranden efterhånden forsvinder.

Denne negative effekt kan der kun kompenserede ved sand/ralfodring, som stopper kysttilbagerykningen.

Det vil sige, at en nyetableret stenkastning, fungerer som en bagstopper og vil dermed i nogle tilfælde skulle kombineres med en tildækning af sand og en sandfordring foran. For at reducere mulige randeffekter, skal tildækningen og den kompenserende fodring føres ud over den strækning, hvor der ansøges om kystbeskyttelse. Det gælder især for korte strækninger.

I forhold til randeffekterne skal det tages i betragtning, hvor hårdt strækningen er påvirket af bølger. Hvis strækningen er hårdt påvirket, vil en kort fodring miste relativt mere sand til nabostrækningerne, end hvis stækningen ikke er så hårdt påvirket. Der skal derfor tages hensyn til bølgepåvirkningen, når en nødvendig fodringsstrækning fastlægges.

Begrundelsen for at etablere en sandbuffer er, at det er afgørende at opretholde den lokale skræntdynamik og naturens frie udfoldelse på stedet. I forbindelse med akut erosion, vil sandbufferen således sikre, at der kan ske en naturlig frigivelse af sediment, og at der derfor ikke sker en negativ påvirkning,

Visuelt vil en tildækket stenkastning i mange tilfælde synes mindre indgribende i kystlandskabet, idet forholdene opretholdes så naturlige som mulige.

Størrelsen af tildækningen skal som udgangspunkt svare til en sandmængde, som alene vil kunne give den ønskede sikkerhed mod nedstyrtningsfare. Set i forhold til en 3-5 årig periode er sandbufferen som udgangspunkt 2 gange den maksimale akutte erosionsmængde.

Begrundelsen for, at der herudover skal ske en kompensationsfodring er, ar der i forhold til den kroniske erosion, der foregår på stedet, skal kompenseres for den mængde sand, der eroderes i kystprofilet. Der skal til enhver tid kunne frigives materiale til den naturlige sedimenttransport langs kysten, uden at det i princippet forringer tildækningen.

Dette er afgørende i forhold til, at der fortsat vil ske erosion foran en stenkastning alene. Tildækningen og den kompenserende fodring vil således sikre, at der ikke sker en uddybning af strandplanet foran anlægget og herved, at der ikke vil ske en underminering af stenkastningen, så denne falder sammen.

Ved at opretholde en strand foran anlægget sikres ligeledes den rekreative udnyttelse og passage langs kysten. Endelig er en tildækning og kompenserende fodring nødvendig af hensyn til at forbygge en negativ påvirkning på nabostrækninger.

Her finder du en beregningsmodel for udregning af sandmængder.

Ændring af eksisterende stenkastning

Ved ændring af en eksisterende stenkastning, skal der i nogle tilfælde ske en kompenserende sand/ralfodring for det sediment-underskud som stenkastningen forårsager. Dette skal ske over en længere strækning end stenkastningen af hensyn til de negative påvirkninger hos naboerne.

Vilkår i en tilladelse

Der vil i en tilladelse til en stenkastning med tildækning i nogle tilfælde blive stillet krav om sandmængden i tildækningen og kompensationsfodringen samt dokumentation for, at disse vilkår overholdes.

Kystdirektoratet vejleder gerne om udregning af mængder af tildækningen og den kompenserende fodring, samt størrelsen af stenene i stenkastningen.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark