Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

R&D program 1998-01


Sidst opdateret: 29.9.11

Undersøgelser ved Skagen

Der har siden 1982 været en aftale mellem Nordjyllands Amt, Skagen Kommune og Staten om kystbeskyttelsen ved Skagen. Aftalen indbefatter, at KDI udfører den kysttekniske analyse, planlægningen og projekteringen af kystbeskyttelsen.

Da kystområdet omkring Grenen vel er det mest dynamiske kystområde i Danmark, kræves der en betydelig kystteknisk indsigt for at udføre dette arbejde.

Det er i løbet af de senere år blevet muligt at anvende matematiske modeller på de komplicerede forhold omkring Grenen.

Dette er årsagen til, at U & U programmet omfatter projektet ’Undersøgelsesprogram for Skagen’, hvori indgår modelberegninger af Oddens udvikling og sedimenttransporten omkring Grenen.

Undersøgelser på Limfjordstangerne og ved Fjaltring

De ovenfor nævnte betragtninger om modelanvendelse på kystteknisk komplicerede områder gælder også for to projekter omhandlende henholdsvis området omkring høfde Q (’Høfde Q’) og ved Limfjordstangerne (’Thyborønundersøgelsen’).

Også her var formålet at have mulighed for at optimere kystbeskyttelsen på basis af beregningsresultaterne.

Sedimenttransporten

En gruppe af projekter vedrører sedimenttransporten på Vestkysten. Et godt kendskab til denne transport er vigtig, fordi man herved har mulighed for en hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af kystbeskyttelsen i forhold til den erosion, som pejlinger og nivellementer viser. Der findes ikke pålidelige og praktisk anvendelige metoder til direkte at måle denne transport. 

Et egentligt sedimentregnskab for Vestkysten blev senest opstillet for ca. 30 år siden og da kun på grundlag af de faktiske mængdeændringer beregnet på grundlag af pejlinger og nivellementer. Siden da er der fremkommet matematiske modeller, som kraftigt har forbedret muligheden for at beregne den bølgefremkaldte sedimenttransport.  

To af projekterne omhandler beregning af denne transport. Projektet ’Sedimentbudget for Vestkysten’ har til formål at udføre en beregning af sedimentbudgettet for Vestkysten på basis af de betydeligt flere måleresultater og de matematiske modeller, som findes i dag.

Projektet ’Operativ sedimenttransport’ har til formål med anvendelse af de bølge- og vandstandsmålinger, som registreres online i KDI at beregne den øjeblikkelige sedimenttransports størrelse og herved få et slags ’barometer’ for de øjeblikkelige angreb på kysten.

Resultaterne fra et sådant ’sedimentometer’ vil blive anvendt til at informere om, hvorvidt en konkret stormsituation med stor erosion falder uden for eller inden for normalbilledet. Projektet indebærer en løbende beregning af sedimenttransportens størrelse, hvilket giver mulighed for en bedre dosering af kystfodringen.

Fuldskalaforsøg med fodring

Det tredje projekt i gruppen, ’Nourtec 2’, er et fuldskalaforsøg med kystfodring ved dumpning af sand på ca. 4 m vanddybde. ’Nourtec 2’ er en fortsættelse i stor målestok af det EU støttede projekt ’Nourtec’, hvis formål var at studere effektiviteten af at fodre kysten ved dumpning på ydersiden af revlen sammenlignet med effektiviteten af fodring på stranden.

Hvilket sand flyttes?

For alle projekter, som vedrører sedimenttransport, gælder det, at det er væsentligt at have gode oplysninger om karakteren af sandforekomsterne langs kysten. Derfor er et program for prøvetagning og analyse af sandforekomsterne en integreret del af disse projekter. 

Ovennævnte beregninger af sedimenttransporten omfatter i hovedsagen den transport, som foregår inden for ca. 10 m vanddybde. Pejlinger på større vanddybder viser imidlertid, at der eroderes store mængder materiale fra større vanddybder Hvis denne udvikling fortsætter, vil der på længere sigt ske en forstejling af kysten og derved opstå et behov for en forøget kystbeskyttelse. 

De processer, som forårsager denne erosion, er kun dårligt kendte. Der er ved pejlinger konstateret bundformer på større vanddybder, som tyder på, at kyststrømmen, som dels er en tidevandsstrøm, dels er en strøm, som forekommer i forbindelse med storm og højvande langs kysten, er en af de drivende kræfter for erosion og transport.  

Et grundigt kendskab til de geologiske forhold har ligeledes betydning for at kunne vurdere effekten af den erosion, der foregår. Hvis det eroderede materiale er sand, vil sandet blive i nærheden af kysten og derved indgå i kystprocesserne herunder påvirke erosionsbilledet. Hvis det eroderede materiale er ler vil leret forsvinde til havs ud af den urolige kystzone. 

I konsekvens af ovenstående er der opstillet et projekt – ’Geologisk kortlægning’ - som har til formål at kortlægge geologien fra Blåvandshuk til Nymindegab og et projekt – ’Sedimentomsætning offshore’ - som har til formål at måle strøm- og bølgeforhold på dybere vand på en position ved Vestkysten, samt at modellere sedimentbevægelserne under ekstreme situationer.

Effekter på miljøet

Den omfattende beskyttelse af Vestkysten i form af kystfodring har en effekt på miljøet i bredeste forstand. Det EU-støttede projekt Riacon, som blev udført i 1994-96, studerede virkningen på de biologiske aktivitet af dels at indvinde sand til kystfodring dels at udføre kystfodring. Projektet ’VVM analyse for kystfodring’ har til formål at udføre en egentlig VVM analyse for kystfodringen som helhed. 

Kystbeskyttelsen af den jyske vestkyst har den virkning, at de fleste af de måleresultater, som indsamles, vil være fra områder, som ikke længere udvikler sig naturligt. Med det formål fortsat at kunne følge den naturlige udvikling af kysten, udlægges en strækning af kysten, som ikke kystbeskyttes, til naturligt referenceområde. I projektet ’Naturligt referenceområde’ opstilles et detaljeret måleprogram for område
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark