Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

R&D program 2002-05


Sidst opdateret: 29.9.11
I perioden 1998 – 2001 gennemførtes under Resultatkontrakten et undersøgelses- og udviklingsprogram, U & U.

Programmets sigte var at forbedre grundlaget for planlægning og projektering af kystbeskyttelsen på Vestkysten og i Vadehavsområdet. Denne kystbeskyttelse indebærer investeringer på ca. 100 mio. kr./år. 

I fortsættelse af dette program er der i Kystdirektoratets resultatkontrakt med Transport- og Energiministeriet for 2002 – 2005, anført planlægning og gennemførelse af et udviklingsprogram, som er af mindre omfang, og som behandler andre problemstillinger end U & U programmet.

Programmet beskæftiger sig med emneområder inden for kystteknikken, som ikke dækkes af den forskning, som foretages på universiteterne, men som er direkte relevant for Kystdirektoratets arbejdsområde.

Resultaterne vil på kortere eller længere sigt blive anvendt til forbedring af metoderne til planlægning og projektering samt effektivisering af arbejdsmetoderne. 

I resultatkontrakten for 2002 – 2005 er nævnt fem temaer for programmet, som beskrives i detaljer i det følgende. I forbindelse med en reduktion af ressourcerne, som kan blive nødvendig som følge af tilpasning til Kystdirektoratets lønsumsrammer, kan det blive nødvendigt at lade et eller flere af temaerne udgå.

Fodringseffektivitet

De hidtil gennemførte beregninger af effektiviteten af sandfodring bygger på deterministiske metoder, d.v.s. metoder, som arbejder med de fysiske sammenhænge. Metoderne har vist sig at være behæftet med en del usikkerhed.

Derfor anvendes der i dette projekt statistiske metoder til på grundlag af KDI’s omfattende datamateriale at fastlægge sammenhængen mellem fodringens effektivitet og dens placering i profilet, kornstørrelse, udstrækning m.v. På grundlag heraf udarbejdes projektretningslinier for fodring på strækningen Lodbjerg – Nymindegab. 

Ved anvendelse af resultaterne af projektet forventes det, at fodringsindsatsen kan effektiviseres.

Klimaændringers effekt på kysten.

Klimaændringer forventes at medføre, at vandstandene i havene stiger, og at der kommer flere og kraftigere storme. Dette vil få konsekvenser for landets kyster i form af forøget erosion og større risiko for oversvømmelse. Dette projekt har til formål at belyse konsekvenserne på Vestkysten af de scenarier, som opstilles af FN’s klimapanel. 

Ved anvendelse af resultaterne af dette projekt vil der kunne udføres en rettidig, langsigtet planlægning af kystbeskyttelsen og højvandsbeskyttelsen under hensyntagen til den forventede klimaudvikling. 

Erfaringerne fra dette projekt vil blive anvendt til på et overordnet plan at beskrive konsekvenserne for de indre kyster. 

I 1997 blev beregnet højvandsstatistikker for i alt 48 lokaliteter over hele landet. Det blev på dette tidspunkt forudset, at statistikkerne skulle genberegnes hvert 5. år, altså i 2002. I den forløbne fem års periode kan bl. a. drivhuseffekten og en ændring af højdemålesystemet have påvirket statistikkerne.

Variationer i kystprofilet

I forbindelse med storme forekommer der meget store lokale erosioner i klitterne – op til 30 m er registreret under en storm. Dette kan på bestemte strækninger medføre en betydelig risiko for oversvømmelse. I forbindelse med storme forekommer endvidere tilsanding af indsejlingerne til vestkysthavnene.

I begge tilfælde vil det være af stor værdi at kunne forudberegne sted og tidspunkt for disse hændelser, idet det så vil være muligt til en vis grad at forebygge dem. I dette projekt forsøges dette formål opnået, bl.a. ved anvendelse af satellitfotos til analyse af de variationer i kystprofilet, som er baggrund for de pludselige hændelser.

Morfologisk udvikling i Vadehavet

Under U & U programmet blev der udført en morfologisk analyse af Lister Dybs tidevandsområde. En tilsvarende analyse vil blive udført for Grådybs og Juvre Dybs tidevandsområder. 

I Grådybs tidevandsområde vil der blive lagt speciel vægt på problemerne omkring tilsandingen af sejlrenden, problemerne med sedimentdeponering i Vadehavet samt Skallingens udvikling og relationerne til tilsandingen af sejlrenden. 

I Juvre Dybs tidevandsområde vil specielt Juvre Prilens fremtidige bevægelse og betydningen heraf for Juvre Digets sikkerhedsniveau blive behandlet.

Risikoanalyse på Vestkysten og i Vadehavet

De parametre, som bestemmer vandstands- og bølgeforhold under en stormflod og et diges eller en klitrækkes modstandskraft, er forbundet med usikkerhed.

Beregningen af dige- og klitstyrke bør derfor foregå med statistiske metoder. I dette projekt gennemføres for et Vadehavsdige og for en klitstrækning på Vestkysten en styrkeberegning med statistiske metoder og med anvendelse af den nyeste viden om vandstands- og bølgeforhold og dige- og klitstyrke. 

En af svaghederne ved den nu anvendte metode er, at klæglagets tykkelse og kvalitet ikke kan inddrages i beregningerne. Det er derfor et delmål at opstille en metode til beregning af klægstyrken. 

På grundlag af de metoder, som udvikles under dette arbejde, udarbejdes designretningslinier for dige- og klitprojektering. Endvidere gennemføres en cost/benefit analyse for de områder, diget/klitten beskytter. 

Efter gennemførelse af denne analyse vil en beregning af digernes og klitternes styrke kunne udføres med større sikkerhed. Endvidere vil grundlaget for en beslutning om det fremtidige sikkerhedsniveau for de lavtliggende områder være forbedret.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark