Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

R&D program 2006-09


Sidst opdateret: 29.9.11

Baggrund

Et af Kystdirektoratets overordnede mål på kystområdet er:

”at fastholde og udbygge KDI’s position som en kompetent organisation, der løser alle sine kerneopgaver med dygtighed, som fremstår som en dynamisk organisation, der kan tilpasse sig tidens krav og påtage sig nye opgaver, og som bredt opfattes som en ærlig og troværdig rådgiver og samarbejdspartner”. 

Til at nå målet er der udarbejdet en strategi, som implementeres gennem et 4-årigt udviklingsprogram, som er tildelt særskilte ressourcer. Det specifikke indhold af programmet er beskrevet i 6 temaer.

Beskrivelsen af de enkelte temaer er holdt på et overordnet plan, ligesom den tidslige udstrækning af de enkelte temaer er gjort kortest mulig, ved organisering af arbejdet i større projektgrupper. En mere intensiv afvikling af projekterne indenfor de forskellige temaer, vil give en større fleksibilitet i udviklingsprogrammet og mulighed for at skifte fokus.

Desuden sikres også en kortere tidshorisont, således at resultaterne hurtigere kan implementeres. Udviklingsprogrammets samlede længde på 4 år er et absolut minimum i de projekter, som er baseret på målinger af kystprocesser, idet disse besidder en naturlig variation i tid, som er svær at erkende på mindre end 4 år med tilhørende analysearbejde.

Tema 1: Klimaændringer

De senere års mange oversvømmelser, orkaner, jordskælv, jordskred og andre klimatiske anormaliteter har øget fokus på vore klimas stadige forandring. Fokus er på, hvor forskellig klimaændringerne vil være fra den hidtidige forandring, som blandt andet har medført at Danmark har indført et nyt højdereferencesystem pga. vandspejlsstigninger. Desuden er hastigheden hvormed ændringerne sker også under debat. 

Kystdirektoratets udviklingsprogram vil derfor omfatte udarbejdelsen af det statistiske grundlag for vurderingen af de forskellige klimascenarier. Disse skal kunne danne basis for følgende langsigtet planlægning af de Danske kyster.  

På den centrale del af den Jyske Vestkyst vil behovet for kystbeskyttelse vokse i takt med klimaændringerne. Da sandfodring, også i fremtiden, vil være den dominerende kystbeskyttelse fremskrives det langsigtede fodringsbehov ud fra en målsætning om at kunne opretholde det nuværende sikkerhedsniveau.  

I Vadehavet er diger den eneste form for kystbeskyttelse. I takt med klimaændringerne vil digernes styrke mindskes og Vadehavets karakter måske ændres. Derfor vil Vadehavets langsigtede udvikling blive vurderet og digernes langsigtede styrke blive beregnet. Ud fra disse vil strategi for digerne i Vadehavet blive revideret. 

De Indre Danske farvande er præget af mange aktører i kystområdet. Til at understøtte en langsigtet integreret kyst zone forvaltning vil den forventede langtidsudvikling af de Indre kyster blive analyseret og kvantificeret.

Tema 2: Design af kystbeskyttelse

Kystdirektoratet søger til stadighed at optimere og effektivisere kystbeskyttelsesindsatsen på den centrale del af den Jyske Vestkyst og i Vadehavet således, at den lever op til kravene om en effektiv opgavevaretagelse.  

På Vestkysten er der sket en udvikling fra store hårde konstruktioner imod mindre og billigere konstruktioner. Udviklingen i sandfodringsmetoder har udviklet sig endnu mere, primært fordi det er her gevinsten ved en effektivisering potentielt er størst. Arbejdet med at effektivisere sandfodringen vil derfor blive fortsat, herunder også kvantificering af de effekter sandfodring har på det kystnære miljø. 

I Vadehavet er kystbeskyttelse udelukkende en højvandsbeskyttelse i form af traditionelle diger. Udviklingen af design af disse har traditionelt taget udgangspunkt i, at der skal være et dige og kun ét dige. Men i de seneste år er et udvikling hen imod andre løsninger sat i gang. Denne udvikling vil blive fortsat, fordi en større differentiering i beskyttelsen i Vadehavet forventes nødvendig i takt med klimaændringer, fordi fremtiden byder på færre muligheder for at anvende traditionelle digebygningsmetoder. 

Udviklingen i design af kystbeskyttelsen på Vestkysten og i Vadehavet vil direkte kunne overføres til de øvrige danske kyster. 

Endvidere vil begrebet risikoanalyse blive anvendt for at vurdere, hvorvidt risikoanalyse fremover skal implementeres som et værktøj til at prioritere kystbeskyttelsesindsatsen på De Danske Kyster. Risikoanalyse er en analyse af, hvor sandsynligt det er, at kystbeskyttelsen svigter, og hvilke økonomiske konsekvenser det i givet fald vil få.

Tema 3: Samfundsøkonomiske analyser

I kraft af stigende vandspejl som følge af klimaændringer og et øget pres på udnyttelsen af de lavtliggende kystnære arealer til boligformål, stilles større og større krav til de beslutningsstøtte værktøjerne. Beslutningsstøtte værktøjerne anvendes til at prioritere mellem forskellige muligheder for kystbeskyttelse eller til at vælge slet ikke at kystbeskytte ud fra en socioøkonomisk analyse af det aktuelle område. Herved medtages og kvantificeres en del fordele og ulemper ved kystbeskyttelsen, som hidtil ikke har været medtaget i forbindelse med valg af kystbeskyttelsesmetode. 

Disse værktøjer skal udvikles og tilpasses til danske forhold, således at de kan finde bred anvendelse i forbindelse med rådgivning og vejledning af myndigheder ved planlægning af kysterne både på kort og lang sigt.

Tema 4: Kysttekniske analyser

For fortsat at kunne yde kompetent rådgivning om kystforhold fortsættes den nuværende strategi med at kunne tilpasse analyserne efter den mest effektive opgavevaretagelse. Dette indebærer fortsættelse af den hidtidige udvikling imod hurtigere og mere nuanceret rådgivning om udviklingen af kysterne både på kort og lang sigt. 

For at kunne opnå dette vil nye teknikker og datatyper blive inddraget i de kysttekniske analyser. Eksempelvis kan nævnes optimering af opmålingsmetoder. Desuden vil analyseresultaterne altid være behæftet med en vis usikkerhed, som ofte er af varierende karakter. Det nuværende arbejde med beskrivelse og minimering af disse usikkerheder vil blive fortsat for at kunne levere endnu bedre rådgivning.

Tema 5: Stormflodsvarsling

Prisen på at tilvejebringe detaljerede højdedata for de lavtliggende områder, som stormflodsberedskabet har som ansvarsområde, er det seneste år faldet markant. Samtidig er beslutningsstøtteværktøjer inde i en rivende udvikling. Det er derfor nu muligt at effektivisere og forbedre stormflodsvarslingen ved at visualisere forskellige svigtscenarier af kystbeskyttelsen og ud fra disse beregne skadespotentialet. Herved vil der kunne opnås et betydeligt bedre beslutnings værktøj til at afgøre, hvorvidt politiet skal iværksættes evakueringer, og i givet fald hvem der skal evakueres først.  

Anvendelsen af Internettet til at etablere online information til de forskellige grupper, som indgår i beredskaberne søges udviklet. Herved sikres et højere informationsflow og dermed også en mere effektiv opgavevaretagelse. 

Derfor vil der blive igangsat et udviklingsarbejde i at tilpasse og udvikle disse beslutningsstøtteværktøjer til danske forhold for at kunne implementere disse i stormflodsberedskaberne på den Jyske Vestkyst og i Vadehavet.

Tema 6: Formidling

Med borgeren i centrum er det forventeligt, at man som borger kan få målrettet objektiv information om de Danske kyster hurtigt og på alle tidspunkter. Kystdirektoratet vil derfor udvikle den digitale information om generelle kystforhold gennem www.kyst.dk, herunder øge mulighederne for selvbetjening. 

Udover den digitale information informerer Kystdirektoratet desuden om kystforhold i mange fora. Også på dette område er der en forventning fra borgerne om en målrettet, objektiv og letforståelig information. Derfor skal der ske en udvikling af de forskellige formidlingsværktøjer, for at kunne målrette formidlingen til den enkelte borger og samarbejdspartnere og derved sikre en så effektiv formidling som mulig.

Tidsplan

Tidsplanen for afløbet af de enkelte temaer er udarbejdet under hensyntagen til den forventede efterspørgsel efter resultaterne, de forventede ressourcer, samt til allerede indgåede nationale og internationale samarbejdsaftaler.

Ressourcer

For at sikre højst mulig fleksibilitet i forbindelse med at kunne arbejde med de problemstillinger som aktuelt er i fokus i de enkelte temaer er ressourcerne til gennemførelse af dette udviklingsprogram samlet for alle projekter de enkelte år. Ressourcerne inkluderer såvel eksterne som interne udgifter til projekternes gennemførelse. Beløbene er i 2006 niveau.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark