Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Sådan søger du dispensation fra klitfredningslinjen


Sidst opdateret: 29.1.16

Ansøgning om dispensation

Vil du søge om en dispensation fra klitfredningslinjen, skal din ansøgning indeholde:

 • en beskrivelse af det du søger om, fx. materialer, farver, dimensioner osv.
 • en tegning af projektet
 • et kort eller kortskitse, der viser projektets placering
 • adresse og matrikelnummer
 • en begrundelse for projektet

Ansøgningen skal sendes til kdi@kyst.dk. Skriv gerne "Ansøgning om dispensation fra klitfredningslinjen" i emnefeltet.

Giver en ansøgning behov for yderligere oplysninger, vil Kystdirektoratet kontakte dig for at få ansøgningen suppleret.

Hvis du har spørgsmål, inden du sender din ansøgning, kan de også sendes til kdi@kyst.dk.

Klitfredningslinjen administreres særdeles restriktivt, og der gives kun undtagelsesvis dispensation. Kystdirektoratets afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er som udgangspunkt forbudt at lave indgreb i og på arealer, som er omfattet af klitfredningslinjen. Der gives kun dispensation fra klitfredningslinjen i ganske særlige tilfælde. Bestemmelserne er gennem alle årene blevet administreret meget strengt.
 
For eksempel må du ikke:
 • Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger
 • Opstille camping- eller skurvogne
 • Opsætte hegn, master, stativer, skilte m.m.
 • Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten
 • Plante træer og buske m.v.
 • Bygge terrasser eller trapper
 • Udstykke eller foretage arealoverførsel, så der opstår nye skel
 • Henlægge haveaffald o.lign.

Enkelte undtagelser - du må gerne:
 • Udføre almindelig mindre vedligeholdelse på bygninger
 • Udskifte vinduer med nye i samme størrelse og udformning
 • Udskifte tage med et nyt tilsvarende, hvis bygningshøjden ikke øges
 • Plante i eksisterende haver, hvis de er etableret før 1. januar 1968

For jordbruget gælder særlige regler:
 • Landbrugsmæssig drift på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt er tilladt, bortset fra tilplantning og afgræsning
 • Efter nærmere godkendelse af placering og ydre udformning må der normalt opføres erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger, på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet
 • Genplantning er tilladt på arealer, som er tilplantet før 1. august 1994

Se om din ejendom er inden for klitfredningslinjen

Danmarks Miljøportal har kortmaterialet "arealinformation". Klik på "Bygge- og Beskyttelseslinjer (GST) / Klitfredning og zoom ind på kortet for at se, hvor klitfredningslinjen løber på din ejendom.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark