Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Sagsbehandling vedr. kystbeskyttelse


Sidst opdateret: 6.2.18
Udførelse af kystbeskyttelse og ændringer af terrænet reguleres efter kystbeskyttelsesloven, som administreres af Kystdirektoratet. Loven omfatter søterritoriet samt strandbredder og arealer, der ligger 100 m inde i land fra den sammenhængende landvegetation.

Indledende behandling

Når Kystdirektoratet har modtaget den fuldt oplyste ansøgning vurderes projektet i forhold til hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse, hvor der står:
 

§ 1. "Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

  1. Behovet for kystbeskyttelse.
  2. Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a.
  3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
  4. Rekreativ udnyttelse af kysten.
  5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
  6. Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse"

Hensynene står ikke i en prioriteret rækkefølge, men det er en forudsætning for en tilladelse, at der er behov for en reduktion af en risiko i forhold til kystnedbrydelse eller oversvømmelse. Formålet med kystbeskyttelse i henhold til lovens formålsparagraf er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelse eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

En risiko i forbindelse med en oversvømmelse eller erosion siges at være til stede, når der er sandsynlighed for en negativ hændelse med potentielle negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v.

Der er mange interesser i kystzonen, så kystbeskyttelsen skal udføres under afvejning af hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsparagraf. Kystdirektoratet ser derfor på, om kystbeskyttelsen virker i forhold til den reduktion af risiko der ønskes, hvilket blandt andet vil sige, at anlægget vurderes at yde den fornødne beskyttelse under hensyntagen til formålsparagraffen.

Høring

For at afgøre om projektet er foreneligt med hensynet til naturen samt offentlige og privatretlige interesser, høres en række myndigheder, heriblandt kommuner og Miljøstyrelsen. Endvidere orienteres en række interesseorganisationer, ejere af naboejendomme og andre, hvis de vil blive berørt af kystbeskyttelsen.

Hvis området er beliggende i et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) skal Kystdirektoratet vurdere, om projektet påvirker de arter eller naturtyper området er udpeget for at beskytte. Ligeledes skal projektet screenes for mulige virkninger på miljøet (VVM).

Vilkår for en tilladelse

En tilladelse vil være betinget af overholdelse af en række vilkår, bl.a. om ejerskab samt vedligeholdelse og krav om fjernelse ved misligholdelse. Desuden kan der være specifikke krav om, at arbejdet ikke må udføres i særlige perioder af hensyn til flora og fauna. Der vil som regel blive stillet krav om, at disse vilkår skal tinglyses på ejendommen, som projektet udføres ud for. 
 
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med reglerne i anden lovgivning, herunder om skibstrafikkens sikring og midlertidig afmærkning under arbejdets udførelse.

Sagsbehandlingstid

Kystdirektoratet tilstræber en sagsbehandlingstid på 13 uger inklusiv høring. Såfremt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller en VVM redegørelse, vil sagsbehandlingstiden være væsentlig længere. Tidsperspektivet for udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport (VVM) eller konsekvensvurdering afhænger af omfanget af projektet og de tilgængelige data.

Klage

Der kan klages over Kystdirektoratets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark