Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Sagsgangen i Kap. 1a sager efter kystbeskyttelsesloven


Sidst opdateret: 31.8.18
Det er kommunen, der er drivkraften i kommunale fællesprojekter, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen.  Processen i kommunale fællesprojekter består af en række trin, som skal gennemføres obligatorisk. Derudover er der en række valgfri trin.
Se flowdiagram under Filer her på siden.

Processtart, kystbeskyttelseslovens § 1 a
Et kommunalt fællesprojekt kan indledes på to måder:
  • Kommunen kan af egen drift tage initiativ til at igangsætte en proces
  • En eller flere grundejere anmoder kommunen om at igangsætte en proces (§ 1 a, stk. 2) og sender en skriftlig anmodning til kommunen. Anmodningen skal indeholde en begrundelse for projektet samt et forslag til hvilke ejendomme, som kan inddrages i projektet (§ 1 a, stk. 3).

Udtalelse fra Kystdirektoratet, kystbeskyttelseslovens § 2
Det næste trin er obligatorisk og består i, at kommunen indhenter en udtalelse fra Kystdirektoratet. (En såkaldt § 2-udtalelse).
Til brug for denne udtalelse har Kystdirektoratet behov for en række oplysninger.
Læs mere her.

Samtidig kan der indhentes en udtalelse fra de ejere af fast ejendom, der får beskyttelse eller anden fordel ved projektet (§ 2, stk. 1). Så tidligt i processen er dette valgfrit, og om det giver mening vil ofte afhænge af, hvor konkret projektet er udformet på dette tidspunkt.

Udtalelse og afgørelse, kystbeskyttelseslovens § 2
På baggrund af udtalelserne træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt projektet skal fremmes (§ 2a stk. 1). Hvis kommunalbestyrelsen beslutter ikke at fremme projektet, underrettes de borgere, der har anmodet om igangsættelsen. Denne beslutning er en endelig afgørelse, som kan påklages jf. § 18, stk. 1.
En beslutning om at fremme projektet er ikke en endelig afgørelse, og kan derfor ikke påklages. Hvis der træffes beslutning om at fremme projektet, underrettes de alle de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller fordel ved projektet.

Projektudarbejdelse, kystbeskyttelseslovens § 4
Det næste trin er projektudarbejdelsen, der går forud for fremsendelse af en konkret ansøgning til kommunen(§ 2 a, stk. 3). Ofte vil det være kommunen selv, der som bygherre indgiver ansøgningen, men det kan fx også være et etableret kystbeskyttelseslag.

Løbende information om forventet tidsplan for sagsforløbet og om evt. forsinkelser offentliggøres på kommunens hjemmeside (§ 2a, stk. 3).

Høring af det konkrete projekt, kystbeskyttelseslovens § 5
Det konkrete projekt sendes i høring hos alle, som kan blive pålagt bidragspligt, ejere af naboejendomme og interessenter (§ 5, stk. 2). Høringsfristen er minimum 4 uger. Høringsmaterialet består af en redegørelse for, hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres, og hvilke udgifter der skal afholdes, og hvordan de skal fordeles.

Afgørelse om det konkrete projekt, kystbeskyttelseslovens § 3
Efter afsluttet høring gennemgås høringssvarene, og der træffes afgørelse om det konkrete kystbeskyttelsesprojekt som det sidste trin i processen (§ 5 a, jf. § 3). Der kan foretages mindre ændringer i projektet som følge af høringen. Hvis der er tale om en væsentlig ændring, som berører andre end de, der har foranlediget ændringen, kan afgørelsen ikke træffes, før de øvrige berørte parter er blevet hørt igen. Der skal også foretages en ny høring, hvis der er tale om ændringer, der er så væsentlige, at de har karakter af, at der er tale om et nyt projekt.

Afgørelsens indhold
Den endelige afgørelse om kystbeskyttelsesprojektet indeholder bidragsfordelingen og skal begrundes med udgangspunkt i hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse.  Afgørelsen skal skriftligt meddeles ejere af naboejendomme og klageberettigede personer, organisationer og foreninger jf. § 18a samt berørte offentlige myndigheder. Desuden skal afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Læs mere om opbygning af afgørelse og begrundelse i Manual til behandling af kystbeskyttelsessager.

Værd at huske
Sideløbende med kapitel 1a-processen kan det være en fordel samtidig at igangsætte VVM-screening og screeningen for konsekvensvurderingen. På den måde kan der ske en fælles høring, og der kan træffes en samtidig afgørelse med kun én klagefrist. Yderligere kan det tidligt i processen overvejes, om der skal ske inklusion af anden lovgivning, hvilket også vil have betydning for, hvilke berørte myndigheder, der skal høres.

Kystdirektoratet har udarbejdet en vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Lovhenvisning

Kystbeskyttelsesloven findes på retsinformation.

Filer
 Kap. 1a proces
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark