Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Strandbeskyttelseslinjen


Sidst opdateret: 19.3.19
Danmarks strande og kyster er unikke, og mange rekreative interesser knytter sig dertil. Nogle steder rummer kysterne dyre- og planteliv, der skal tages hensyn til. Læs herunder om strandbeskyttelseslinjen. Se eventuelt fakta om ændring af naturbeskyttelsesloven fra juni 2017.
Kystområderne i Danmark er beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse og klitfredning. Formålet med beskyttelsen er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. På denne side beskrives, hvilke arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og betydningen af beskyttelsen.

Strandbeskyttelseslinjen omfatter som hovedregel alle danske kyster ved hav og fjord. Jyllands vestvendte kyster fra Skagen til Blåvandshuk/Skallingen og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og Rømø er dog undtaget, da disse kyststrækninger i stedet er omfattet af klitfredning. Læs mere om klitfredning. Visse kyststrækninger, typisk ved byer og store havne, er hverken omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning.

Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden - i sommerhusområder dog kun 100 meter eller mindre.  

Hvad betyder strandbeskyttelse

Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Det betyder, at man ikke må bygge eller indrette sig ligeså frit, som andre steder i landet. Man må f.eks. ikke opføre bebyggelse, herunder til- og ombygning, opstille campingvogne, opsætte hegn, tilplante, udstykke areal eller ændre på terrænet.
 

Der gælder dog en række umiddelbare undtagelser fra forbuddet imod at ændre tilstanden. Desuden kan Kystdirektoratet i nogle tilfælde gøre undtagelse – altså give dispensation - til byggeri eller andre ændringer af tilstanden.

Ved afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles dispensation, foretager Kystdirektoratet en samlet og konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. En række hensyn indgår i vurderingen, herunder påvirkningen af kystlandskabet, naturen og rekreative interesser.

Undtagelser

Nogle ændringer er tilladt inden for strandbeskyttelseslinjen og kan udføres uden forudgående dispensation.

Se mere under "Vejledning" længere nede på siden.
 
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til reglerne, kan de sendes til: kdi@kyst.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på telefon nr. 9963 6363 i tidsrummet: 
mandag - torsdag kl. 10:00-14:00 og fredag kl. 10:00-12:00.
Bed om "Strand og Klittelefonen".

Søg om dispensation

Du kan ansøge om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen via vores elektroniske ansøgningsskema.

Se om din ejendom er inden for strandbeskyttelseslinjen

arealinformation kan du se, om din bolig ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Det kan du se ved at åbne siden og herefter klikke på "Værktøjer" i højre hjørne. Herefter dukker der en top menu op, hvor man skal  vælge "Lagkatalog". I toppen af den boks, der åbner, kan man fremsøge "Strandbeskyttelseslinjen". Vent herefter på at kortet opdaterer, inden den pågældende adresse kan fremsøges under "Søge og finde" fanen i toppen af siden.

Vejledning

Herunder kan du læse mere om, hvad strandbeskyttelsen betyder, og hvad du eventuelt kan få dispensation til.

Siderne er inddelt under følgende overskrifter:

Hvilke regler gælder?

Strandbeskyttelse og klitfredning gennem tiderne

Bestemmelsen om retten til færdsel langs kysterne er skrevet ind i den første naturfredningslov fra 1917, mens bestemmelsen om strandbeskyttelseslinjen siden 1937 har været indeholdt i naturfredningsloven, nu naturbeskyttelsesloven. Strandbeskyttelsen indebar et forbud imod byggeri imellem vandkanten og 100 meter ind i landet. Klitfredningen har udgangspunkt i sandflugtslovgivningen, der allerede var udmøntet i en lov i 1867. Her var formålet at undgå eller bekæmpe sandflugt. I 1992 blev denne bestemmelse en del af naturbeskyttelsesloven og fik dermed tilsvarende strandbeskyttelseslinjen tillige til formål at sikre natur- og landskabsværdier.

Strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen er senest blevet udvidet efter beslutning i 1999 fra 100 meter til 300 meter. For at give mere rum til friluftsliv og turisme langs kysterne vedtog Folketinget i 2017 en lempelse af naturbeskyttelsesloven. Se eventuelt faktaark om ændringerne.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark