Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vurdering af Virkning på Miljøet ved kystbeskyttelsesanlæg


Sidst opdateret: 31.1.18

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) ved kystbeskyttelsesanlæg

Alle kystbeskyttelsesprojekter skal screenes for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for projektet. VVM er en undersøgelse, som foretages for at vurdere, om et projekt vil få væsentlige påvirkninger på miljøet.

For kystbeskyttelsesanlæg på søterritoriet, f. eks. bølgebrydere eller høfder, er det Kystdirektoratet, der foretager screening for, om et projekt er VVM-pligtigt i henhold til bekendtgørelse nr. 450 af 8.maj 2017. Det vil sige, at Kystdirektoratet undersøger, om det umiddelbart kan udelukkes, at et projekt får væsentlige konsekvenser for miljøet. I screeningen tages stilling til projektets karakteristika, projektets placering samt den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der bliver berørt af projektet.  

Ved kystbeskyttelsesanlæg på land, f. eks. diger og skråningsbeskyttelser, er det kommunerne, der foretager screeningen og vurderer, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Kommunen skal derfor kontaktes i forbindelse med ansøgning om et kystbeskyttelsesanlæg på land.  

Kystdirektoratets afgørelser om VVM offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.

VVM-proceduren i Kystdirektoratet

Hvis et projekt er VVM-pligtigt, skal der laves en miljøkonsekvensrapport. Kystdirektoratet stiller på baggrund af høringssvar fra øvrige myndigheder, ideer fra offentligheden samt efter egen vurdering krav til miljøkonsekvensrapportens indhold.

Den endelige miljøkonsekvensrapport sendes i offentlig høring i otte uger. Hvis der er indsigelser til rapporten, laves der et notat eller en hvidbog med svar på indsigelserne.

Miljøkonsekvensrapporten inddrages endeligt i Kystdirektoratets afgørelse efter kystbeskyttelsesloven.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark