Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

VVM ved kystbeskyttelse


Sidst opdateret: 17.11.14

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) ved kystbeskyttelsesanlæg

VVM er en undersøgelse, som foretages for at vurdere, om et projekt vil få væsentlige påvirkninger på miljøet. Som hovedregel skal alle kystbeskyttelsesprojekter screenes for,  om de er VVM-pligtige i henhold til bek. nr. 579 af 29. maj 2013.

For kystbeskyttelsesanlæg på søterritoriet, f.eks. bølgebrydere eller høfder, er det Kystdirektoratet, der foretager screening for, om et projekt er VVM-pligtigt. Det vil sige, at Kystdirektoratet undersøger, om det umiddelbart kan udelukkes, at et projekt får væsentlige konsekvenser for miljøet. I screeningen tages bl.a. stilling til projektets karakteristika, projektets placering samt den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der bliver berørt af projektet.
Ved kystbeskyttelsesanlæg på land, f. eks. diger og skråningsbeskyttelser, er det kommunerne, der screener for VVM-pligt. Kommunen skal derfor kontaktes i forbindelse med ansøgning om et kystbeskyttelsesanlæg på land.

Kystdirektoratets afgørelser om VVM offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.

VVM-proceduren i Kystdirektoratet

Hvis et projekt er VVM-pligtigt, høres en række myndigheder om forslag til emner i VVM-redegørelsen. Offentligheden har ligeledes mulighed for at komme med ideer til, hvad VVM-undersøgelsen skal indeholde. Kystdirektoratet indgår ofte i et samarbejde med kommunen om VVM-processen i store projekter. Kystdirektoratet stiller på baggrund af høringssvar fra myndighederne og indsendte bemærkninger fra offentligheden krav til VVM-redegørelsens indhold.
Den endelige VVM-redegørelse sendes i offentlig høring i otte uger. Hvis der er indsigelser til VVM-redegørelsen, udarbejdes der en hvidbog eller et notat med svar på indsigelserne. VVM-redegørelsen indgår som beslutningsgrundlag for Kystdirektoratets endelige afgørelse.


Indhold af en VVM-redegørelse
Som udgangspunkt skal en redegørelse som minimum indeholde de oplysninger, som er nævnt i VVM-bekendtgørelsens bilag 2. Derudover kan Kystdirektoratet bestemme, at yderligere materiale skal indgå i redegørelsen.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark